Regenerace kolejnic probíhá následujícím způsobem:

1. Třídění a detekce vad

-Po prvotním vytřídění po vyjmutí z kolejí a po složení na úložištích se jednotlivé kolejnice nakládají na válečkou dráhu, kde jsou vizuálně kontrolovány, a kde se přesně určí, které části kolejnice budou odstraněny a které budou dále pokračovat regenerační linkou.

-Kolejnice lze prohlížet ze všech stran, je možné je otáčet a tak tvořit dle daných možností co nejoptimálnější pojížděnou hranu, což při výměně kolejnic přímo na přechodných pracovištích v kolejích lze provádět jen velice obtížně.

2. Regenerace

-Strojní pilou se odstraní staré termitové sváry, viditelné vady jak na hlavě, stojně, tak i patě kolejnice.

-Staré elektrické svary prováděné stykovým svařováním s odtavením se ponechají pouze v případě celoplošně seříznutého výronku, po provedení defektoskopické kontroly a změření geometrie svaru.

- Broušením svaru lze případné nedovolené výškové a směrové odchylky svaru odstranit.

3. Svařování 

- V případě převalků nebo ostrých hran na hlavě kolejnice se provede jejich obroušení před vlastním procesem svařování kopírovací bruskou Robel.

- Kolejnice před vlastním svařením musí odpovídat předpisu SŽ S 3, část XV.

- Vlastní svaření kolejnic ne kratších než 5 bm, se provede stykovým svařovacím strojem K 190 PK. Svar vznikne spojením materiálu kolejnic, bez použití přídavného materiálu.

- Doba životnosti svaru odpovídá minimálně době životnosti vlastní kolejnice.

4. Broušení a kontrola

- Výsledný svar je po vychladnutí obroušen kopírovací bruskou Robel.

- Následně je změřen elektronickým měřidlem nerovnosti povrchu kolejnic a svarů EML-T/2003 a případné odchylky jsou dobroušeny.

- Poté je změřen každý desátý svar pomocí ultrazvukového defektoskopu DIO 562LC 2CH. 

5. Odvoz a výměna

- Takto vyrobené dlouhé kolejnicové pasy je možno na soupravě dlouhých kolejnic SDK II odvézt na stavbu a pomocí této soupravy šetrně vyměnit. 

- Vyzískané kolejnice lze zpětně na soupravu naložit, odvézt na recyklační základnu, kolejnice vytřídit, uložit a opět celý proces opakovat.